Vad är homeopati?

Homeopati

Homeopati stärker kroppens eget försvar

Homeopati är en holistisk läkemetod, som behandlar hela människan både fysiskt emotionellt och mentalt. Homeopati stärker kroppens försvarsmekanism och ger den kraft att stimulera immunförsvaret till självläkaning, och har därmed förmåga att bota den underliggande orsaken till sjukdom.

Homeopatins främsta principer är likhetsprincipen som innebär att liknande bör med liknande botas. De symptom ett ämne kan skapa hos en frisk, samma symptom kan det bota hos en sjuk.

De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas med homeopati och fungerar både vid kroniska och akuta tillstånd. Eftersom homeopati är en läkemetod som tar hänsyn till patientens individuella symtom får personer med samma diagnos ofta olika homeopatiska läkemedel. Till exempel fem personer med astma, kan alla fem få olika medel.

Homeopatiska läkemedel framställs genom att medlet skakas och spädes = potentieras. Som grundsubstans används ämnen från mineral, växt och djurriket. Inga djurförsök används vid framtagning av homeopatiska medel.

För att ta fram nya läkemedel görs prövning på friska människor, där man tar reda på vilka symptom (övergående) ett visst ämne kan orsaka. Samma symptom medlet kan ge en frisk, samma symptom kan det bota hos en sjuk. Homeopatiska läkemedel är numera registrerade på Läkemedelsverket. 

Homeopatin saknar en accepterad förklaringsmodell, vilket innebär att idag ingen med säkerhet vet vad i de homeopatiska medlen som har effekt.

Homeopati har praktiserats i över 200 år och erfarenhetsmässigt vet man att sjuka människor blir friska när de får ett väl avvägd homeopatiskt läkemedel. Artiklar om botade patienter här

Det finns även mängder av studier som visar att homeopati fungerar, både obeservationsstudier och dubbelblindade, placebokontrollerade studier. Enligt forskaren Robert Hahn visar forskning att homeopati fungerar drygt dubbelt så bra som placebo. Han skriver på sin blogg: ”Sanningen är att det finns drygt 230 vetenskapliga studier om homeopatiska läkemedels medicinska värde. Hälften av dessa är regelrätta läkemedelsprövningar (RCT) där man genom studiens konstruktion uteslutit placebo som förklaring. En sammanräkning av dessa läkemedelsprövningar visar att homeopati är drygt dubbelt så effektivt som placebo. Det finns ingen vetenskapsman som kan påstå något annat än just detta, för så är det”

En intressant teori har förts fram av nobelpristagaren i medicin och fysiologi, Luc Montagnier, som kan vara början till en förklaring varför homeopatiska läkemedel har förmåga att bota sjuka människor och djur. Han har visat att uppblandade och utspädda biologiska prover, som motsvarar homeopatiska lösningar visar elektromagnetiska egenskaper och skapar nanostrukturella förändringar i lösningar.

Hur går en homeopatibehandling till?

Det första besöket tar 1.5 – 2 timmar. Då homeopaten skaffar sig en så grundlig bild av personens besvär som möjligt. Stor vikt läggs vid de aktuella besvären, men även den tidigare sjukdomshistorien upptecknas noga. Det är viktigt att veta när och hur sjukdomssymptomen uppstod, hur de yttrar sig och vad som kan lindra eller förvärra besvären, hände någonting i livet vid tiden för insjuknandet? Finns oro, obearbetade sorger, favoritmat, hur är sömnen osv. Alla symptom kan vara av vikt i arbetet med att få fram personens individuella bild och utifrån den ge ett väl anpassat homeopatiskt läkemedel.

Uppföljningar sker vanligtvis med 4-6 veckors mellanrum, vid akuta besvär med kortare intervall. Uppföljningen tar  max 1 timme, då man går igenom vad som hänt under den tid som läkemedlet verkat och gör en bedömning av den fortsatta behandlingen. I vissa fall behövs ingen upprepning av läkemedlet, utan läkeprocessen fortsätter ändå. Ibland kan det första läkemedlet behöva upprepas, medan i andra fall kan ett nytt läkemedel behöva ges.

Osaklig kritik mot homeopati

Homeopatin kritiseras av vissa som anser den är en pseudovetenskap och menar att inga bevis finns som visar att homeopati fungerar.

Men sanningen är att det finns mängder med studier som visar att homeopati fungerar. Homeopathy Research Institute HRI anordnade en forskningskonferens i Barcelona 31 maj – 2 juni 2013, där det framkom att mycket forskning har gjorts och görs på homeopati. Se också HRI hemsida här

Kritiker påstår att när patienter tillfrisknat av en homeopatisk behandling, var det bara en placeboeffekt. Homeopater och botade patienter håller inte med, de vet av egen erfarenhet att homeopatiska läkemdel fungerar. Men skeptiker menar att ”egen erfarenhet”  inte duger, att det bara är anekdotisk bevisföring. De påstår att det behövs dubbelblinda placebo-kontrollerade studier för att veta om homeopati fungerar eller inte.

Medan denna ändlösa diskussionen pågår huruvida homeopati fungerar eller inte, botar homeopater patienter runt hela världen. Homeopati är den snabbast växande behandlingsmetod i världen, i Europa använder ca 100 miljoner människor homeopatiska läkemdel, i Indien är homeopati tillsammans med skolmedicinen och ayurveda en statligt erkänd metod. I Sydamerika blir den mer och mer vanlig och vissa länder i Europa ingår homeopati i det allmänna försäkringssystemet.

I Sverige har vi haft Socialstyrelsen som noga bevakat läkare, så de inte hemfaller åt ”kvacksalveri” och kvacksalveri är enligt dem allt som inte är ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” Eftetrsom begreppet inte alls är definierat vet man inte exakt vad som menas med Vetenskap och beprövad erfarenhet och lämnar därmed fältet öppet för godtycklig bedömning.

Läkare har fram till ganska nyligen inte varit tillåtna att använda homeopati i Sverige. Det fick läkaren Anders Pettersson bittert erfara, när han hamnade i klorna på socialstyrelsen. Efter sju års segdragna rättsliga processer fick han rätt och det finns nu domslut på att han ”inte gjorde fel” när han gav homeopati som ett komplement till den skolmedicinska behandlingen. Denna dom öppnar upp för att läkare nu inom den vanliga sjukvården kan använda homeopati om patienten så önskar.

I de flesta länder praktiserar både läkare med vidareutbildning i homeopati och homeopater, heilpraktiker. Sveriges tre homeopati-förbund har som intagningskrav minst 60 poäng medicinsk baskunskap samt minst 600 timmars utbildning i homeopati.

Sveriges tre förbund:
Svenska Homeopaters Riksförbund
Nordiska Homeopat Förbundet
Svenska Akademin för Klassisk Homeopati

Forskning
Vetenskapen om Homeopati
Vetenskapen & Forskning

Homeopatiförening
Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati